www.pharlaw.be
(GECONSOLIDEERDE) FARMACEUTISCHE WETGEVING
LEGISLATION PHARMACEUTIQUE (CONSOLIDEE)

CTRL-F = zoeken                                                                                                                                                                         update: 1.8.2017

EU / / VWEU = verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen: EG-verdrag) http://www.europa-nu.nl/id/viafonsjrvyd/verdrag_betreffende_de_werking_van_de
EU / / GLP http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000158.jsp&mid=WC0b0
EU / / GCP http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000072.jsp&mid=WC0b0
EU / / PhV http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000345.jsp
EU / / GMP GDP http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000154.jsp
EU / / PhV vet http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-9/index_en.htm
EU / / MedDev http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/medical-devices/index_en.
EU / / EU regulation 1223/2009 cosmetics http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp/index_en.htm
CIC 17/11/1808 code d'instruction criminelle http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1808111730&table_name=loi
WSV 17/11/1808 wetboek van strafvordering http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1808111730&table_name=wet
WET 08/06/1867 code pénal http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1867060801&table_name=loi
WET 08/06/1867 strafwetboek http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet
AR 31/05/1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1885053130&table_name=loi
KB 31/05/1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1885053130&table_name=wet
LOI 31/03/1898 sur les unions professionnelles http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1898033101&table_name=loi
WET 31/03/1898 op de beroepsverenigingen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1898033101&table_name=wet
WET 24/02/1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsstoffen of antiseptica http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1921022401&table_name=wet
LOI 24/02/1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1921022401&table_name=loi
KB 31/12/1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1930123130&table_name=wet
AR 31/12/1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à  la réduction des risques et à  l'avis thérapeutique http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1930123130&table_name=loi
ADR 06/02/1946 Arrêté du Régent portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1946020630&table_name=loi
RB 06/02/1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1946020630&table_name=wet
RB 06/02/1946 lijsten gevoegd bij het RB 6.2.1946 - listes annexé à l'A du Régent du 6.2.1946 lijsten RB 1946 - listes AdR 1946
AR 06/06/1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1960060630&table_name=loi
KB 06/06/1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1960060630&table_name=wet
WET 25/03/1964 op de geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1964032530&table_name=wet
LOI 25/03/1964 sur les médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1964032530&table_name=loi
AR 23/10/1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1964102301&table_name=loi
KB 23/10/1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1964102301&table_name=wet
AR 24/12/1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1964122431&table_name=loi
KB 24/12/1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1964122431&table_name=wet
AR 18/01/1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1965011831&table_name=loi
KB 18/01/1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1965011831&table_name=wet
AR 25/01/1966 relatif au mode et aux conditions de la prise d'échantillons de médicaments ainsi que de certaines autres substances http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1966012530&table_name=loi
KB 25/01/1966 betreffende de wijze waarop en de voorwaarden waaronder monsters van geneesmiddelen en van sommige andere stoffen worden genomen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1966012530&table_name=wet
AR 22/09/1966 relatif aux conditions et modalités de reconnaissance des laboratoires d'analyse et de contrôle des médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1966092230&table_name=loi
KB 22/09/1966 betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1966092230&table_name=wet
AR 10/11/1967 n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1967111008&table_name=loi
KB 10/11/1967 nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967111008&table_name=wet
KB 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1968031530&table_name=wet
AR 15/03/1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1968031530&table_name=loi
AR 03/07/1969 relatif à l'enregistrement des médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1969070301&table_name=loi
KB 03/07/1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1969070301&table_name=wet
KB 12/04/1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1974041230&table_name=wet
AR 12/04/1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bèta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1974041230&table_name=loi
AR 25/09/1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1974092530&table_name=loi
KB 25/09/1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1974092530&table_name=wet
AR 30/03/1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1976033031&table_name=loi
KB 30/03/1976 tot oplegging van een bijdrage bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen te financieren http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1976033031&table_name=wet
AR 07/10/1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1976100730&table_name=loi
KB 07/10/1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1976100730&table_name=wet
LOI 24/01/1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1977012431&table_name=loi
WET 24/01/1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1977012431&table_name=wet
AR 19/10/1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1978101930&table_name=loi
KB 19/10/1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1978101930&table_name=wet
LOI 21/06/1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1983062135&table_name=loi
WET 21/06/1983 betreffende gemedicineerde diervoeders http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1983062135&table_name=wet
AR 09/07/1984 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1984070936&table_name=loi
KB 09/07/1984 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1984070936&table_name=wet
AM 03/09/1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique et d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de biologie clinique http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1984090333&table_name=loi
MB 03/09/1984 tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de erkenning van apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren en de erkenning van stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit klinische bio http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1984090333&table_name=wet
LOI 15/07/1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, [à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production] chez les animaux http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1985071536&table_name=loi
WET 15/07/1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, [anti-hormonale, beta-adrenergische of produktie-stimulerende werking http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1985071536&table_name=wet
WET 13/06/1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1986061337&table_name=wet
LOI 13/06/1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1986061337&table_name=loi
LOI 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1986081434&table_name=loi
WET 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1986081434&table_name=wet
AM 26/06/1987 soumettant à prescription médicale la délivrance de certains médicaments à usage humain http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1987062635&table_name=loi
MB 26/06/1987 waardoor de aflevering van bepaalde geneesmiddelen voor humaan gebruik aan een medisch voorschrift onderworpen wordt http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1987062635&table_name=wet
AR 14/08/1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1987081439&table_name=loi
KB 14/08/1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1987081439&table_name=wet
AM 10/12/1987 approuvant la liste des médicaments qui doivent se trouver en tout temps et en quantités requises dans les officines ouvertes au public et dans les officines des établissements de soins sous forme vrac et/ou sous forme pharmaceutique dont ils constituent http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1987121042&table_name=loi
MB 10/12/1987 houdende goedkeuring van de lijst van geneesmiddelen die steeds, in vereiste hoeveelheden in bulk en/of onder farmaceutische vorm, waarvan zij het enig werkzaam bestanddeel uitmaken, moeten voorhanden zijn in de officina's, opengesteld voor het publiek, e http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1987121042&table_name=wet
AR 26/04/1989 soumettant à prescription médicale la délivrance des médicaments contenant des benzodiazépines http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1989042632&table_name=loi
KB 26/04/1989 dat de aflevering van de geneesmiddelen die benzodiazepines bevatten aan een geneeskundig voorschrift onderwerpt http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1989042632&table_name=wet
AM 23/05/1990 soumettant à prescription médicale la délivrance de certains médicaments contenant du tryptophane http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1990052337&table_name=loi
MB 23/05/1990 waardoor de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die tryptofaan bevatten, aan een medisch voorschrift onderworpen wordt http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1990052337&table_name=wet
AR 01/02/1991 relatif à l'exercice de la profession de sage-femme http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991020135&table_name=loi
KB 01/02/1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991020135&table_name=wet
AR 18/02/1991 relatif à l'inspection pharmaceutique au sein des Forces armées http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991021844&table_name=loi
KB 18/02/1991 betreffende de farmaceutische inspectie bij de Krijgsmacht http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991021844&table_name=wet
AR 04/03/1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991030433&table_name=loi
KB 04/03/1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991030433&table_name=wet
DEC 27/03/1991 Decreet inzake medische verantwoorde sportbeoefening http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991032735&table_name=wet
AR 07/05/1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991050738&table_name=loi
KB 07/05/1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991050738&table_name=wet
AR 21/05/1991 réglementant la délivrance et la prestation de médicaments contenant une phénothiazine antihistaminique http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991052145&table_name=loi
KB 21/05/1991 waarbij de aflevering en het verpakken van geneesmiddelen, die een antihistaminicum van het phenothiazine type bevatten gereglementeerd wordt http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991052145&table_name=wet
LOI 28/08/1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991082837&table_name=loi
WET 28/08/1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991082837&table_name=wet
AR 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1992030336&table_name=loi
KB 03/03/1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992030336&table_name=wet
CIR 04/03/1992 Circulaire ministérielle concernant l'organisation des services de garde pharmaceutique prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'Art de guérir, de l'Art infirmier, des professions paramédicales et aux comm http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1992030433&table_name=loi
CIR 04/03/1992 Ministeriële circulaire betreffende de organisatie van de farmaceutische wachtdiensten voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen e http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992030433&table_name=wet
LOI 25/06/1992 portant assentiment à la Convention sur les substances psychotropes et des Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1992062537&table_name=loi
WET 25/06/1992 houdende instemming met het Verdrag inzake psychotrope stoffen en van de Bijlagen, opgemaakt te Wenen op 21 februari 1971 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992062537&table_name=wet
AR 11/01/1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1993011140&table_name=loi
KB 11/01/1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1993011140&table_name=wet
AR 20/07/1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&nm=1993072050&table_name=titre
KB 20/07/1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&nm=1993072050&table_name=titel
AR 26/10/1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1993102631&table_name=loi
KB 26/10/1993 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1993102631&table_name=wet
LOI 11/04/1994 Loi relative à la publicité de l'administration http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994041151&table_name=loi
WET 11/04/1994 Wet betreffende de openbaarheid van bestuur http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994041151&table_name=wet
LOI 05/07/1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994070545&table_name=loi
WET 05/07/1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994070545&table_name=wet
AR 14/07/1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994071437&table_name=loi
KB 14/07/1994 houdende coördinatie van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994071437&table_name=wet
WET 14/07/1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 deel I http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1994071438
LOI 14/07/1994 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994071438&table_name=loi
CIR 05/10/1994 concernant l'organisation des services de garde prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994100535&table_name=loi
CIR 05/10/1994 betreffende de organisatie van de wachtdiensten voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994100535&table_name=wet
CIR 30/11/1994 Directives relatives à la constitution du dossier d'enregistrement des médicaments à base de plantes http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994113052&table_name=loi
CIR 30/11/1994 Richtlijnen betreffende de samenstelling van het registratiedossier van geneesmiddelen op basis van planten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994113052&table_name=wet
AR 14/02/1995 fixant la liste des produits interdits améliorant les prestations chez les pigeons http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995021433&table_name=loi
KB 14/02/1995 tot vaststelling van de lijst van verboden prestatieverbeterende stoffen bij duiven http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995021433&table_name=wet
AR 27/02/1995 abrogeant l'arrêté royal du 17 avril 1964 réglementant les ristournes accordées sur le prix des spécialités pharmaceutiques http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995022732&table_name=loi
KB 27/02/1995 tot opheffing van het koninklijk besluit van 17 april 1964 houdende reglementering van de ristorno's toegestaan op de prijs van farmaceutische specialiteiten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995022732&table_name=wet
AR 07/04/1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995040761&table_name=loi
KB 07/04/1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995040761&table_name=wet
AGF 03/05/1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs (TRADUCTION). http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995050335&table_name=loi
BVR 03/05/1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995050335&table_name=wet
KB 29/11/1995 Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen bestemd voor voedselproducerende dieren en die bepaalde farmacologisch werkzame substanties bevatten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995112938&table_name=wet
AR 29/11/1995 portant interdiction de la délivrance de médicaments destinés aux animaux producteurs d'aliments et contenant certaines substances pharmacologiquement actives http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995112938&table_name=loi
AR 04/04/1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1996040445&table_name=loi
KB 04/04/1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996040445&table_name=wet
AR 05/02/1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'assistant pharmaceutico-technique et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un pharmacien http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997020545&table_name=loi
KB 05/02/1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden belast http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997020545&table_name=wet
AR 19/06/1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997061934&table_name=loi
KB 19/06/1997 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en diensten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997061934&table_name=wet
AM 14/07/1997 approuvant les nouveaux tarifs d'analyse et de contrôle des médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997071446&table_name=loi
MB 14/07/1997 tot goedkeuring van de nieuwe tarieven voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997071446&table_name=wet
AR 15/07/1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997071537&table_name=loi
KB 15/07/1997 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997071537&table_name=wet
AR 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997082944&table_name=loi
KB 29/08/1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997082944&table_name=wet
AR 19/12/1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997121964&table_name=loi
KB 19/12/1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997121964&table_name=wet
AR 07/01/1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998010771&table_name=loi
KB 07/01/1998 betreffende de medische hulpverlening aan boord van schepen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998010771&table_name=wet
KB 22/01/1998 tot houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998012251&table_name=wet
AR 22/01/1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998012251&table_name=loi
LOI 22/02/1998 portant des dispositions sociales http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998022243&table_name=loi
WET 22/02/1998 houdende sociale bepalingen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998022243&table_name=wet
AM 18/12/1998 portant composition et fonctionnement de la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998121882&table_name=loi
MB 18/12/1998 houdende samenstelling en werking van de Erkenningscommissie voor Ziekenhuisapothekers http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998121882&table_name=wet
AR 18/03/1999 relatif aux dispositifs médicaux http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999031834&table_name=loi
KB 18/03/1999 betreffende de medische hulpmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999031834&table_name=wet
LOI 29/04/1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999042968&table_name=loi
WET 29/04/1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999042968&table_name=wet
AR 18/06/1999 instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999061834&table_name=loi
KB 18/06/1999 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999061834&table_name=wet
KB 01/03/2000 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000030143&table_name=wet
AR 01/03/2000 instaurant des rétributions pour financer les missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000030143&table_name=loi
KB 10/04/2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000041038&table_name=wet
AR 10/04/2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000041038&table_name=loi
AR 07/05/2000 déterminant les conditions pour la délivrance de la spécialité pharmaceutique Mifegyne http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000050731&table_name=loi
KB 07/05/2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de aflevering van de farmaceutische specialiteit Mifegyne http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000050731&table_name=wet
KB 23/05/2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000052335&table_name=wet
AR 23/05/2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000052335&table_name=loi
AR 05/06/2000 portant exécution de l'article 4, § 2, 6° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000060530&table_name=loi
KB 05/06/2000 tot uitvoering van artikel 4, § 2, 6° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000060530&table_name=wet
AM 18/07/2000 soumettant la délivrance de médicaments à base de lithium à prescription médicale http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000071836&table_name=loi
MB 18/07/2000 waarbij de aflevering van geneesmiddelen op basis van lithium aan een medisch voorschrift wordt onderworpen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000071836&table_name=wet
LOI 12/08/2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000081262&table_name=loi
WET 12/08/2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000081262&table_name=wet
AR 12/08/2000 soumettant à la prescription médicale la délivrance des médicaments à usage humain oral qui contiennent certaines associations d'analgésiques http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000081248&table_name=loi
KB 12/08/2000 waarbij de aflevering van geneesmiddelen voor humaan oraal gebruik die bepaalde associaties van analgetica bevatten, onderworpen wordt aan een medisch voorschrift http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000081248&table_name=wet
AR 20/12/2000 portant interdiction de la délivrance des médicaments contenant du bromoforme http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000122042&table_name=loi
KB 20/12/2000 houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die bromoform bevatten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000122042&table_name=wet
AR 20/12/2000 portant interdiction de la délivrance des médicaments dont la dose unitaire en flunitrazepam est supérieure à 1 mg http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000122043&table_name=loi
KB 20/12/2000 houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000122043&table_name=wet
AR 19/04/2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001041945&table_name=loi
KB 19/04/2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001041945&table_name=wet
AM 02/07/2001 soumettant la délivrance de certains médicaments à prescription médicale. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001070231&table_name=loi
MB 02/07/2001 waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen aan een medisch voorschrift wordt onderworpen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001070231&table_name=wet
AR 04/07/2001 déterminant les conditions pour la délivrance des médicaments contenant un ou des tétrahydrocannabinol(s). http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001070436&table_name=loi
KB 04/07/2001 tot bepaling van de voorwaarden voor het afleveren van geneesmiddelen die één of meer tetrahydrocannabinolen bevatten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001070436&table_name=wet
AR 11/07/2001 portant interdiction de la délivrance des médicaments contenant de la fenfluramine et/ou de la dexfenfluramine http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001071136&table_name=loi
KB 11/07/2001 houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001071136&table_name=wet
KB 14/11/2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001111446&table_name=loi
KB 14/11/2001 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001111446&table_name=wet
KB 21/12/2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001122138&table_name=wet
AR 21/12/2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001122138&table_name=loi
AR 23/01/2002 portant exécution de l'article 17 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002012337&table_name=loi
KB 23/01/2002 houdende uitvoering van artikel 17 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002012337&table_name=wet
AM 16/05/2002 soumettant la délivrance de certains médicaments contenant du rétinol à prescription médicale http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002051634&table_name=loi
MB 16/05/2002 waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die retinol bevatten aan een medisch voorschrift wordt onderworpen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002051634&table_name=wet
LOI 28/05/2002 relative à l'euthanasie http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002052837&table_name=loi
WET 28/05/2002 betreffende de euthanasie http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002052837&table_name=wet
LOI 22/08/2002 relative aux droits du patient http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002082245&table_name=loi
WET 22/08/2002 betreffende de rechten van de patiënt http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002082245&table_name=wet
AR 19/12/2002 désignant les agents et personnes chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002121946&table_name=loi
KB 19/12/2002 tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie die onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselk http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002121946&table_name=wet
AR 02/04/2003 fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003040239&table_name=loi
KB 02/04/2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003040239&table_name=wet
DM 16/05/2003 Directive ministérielle relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au detail de drogues illicites http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003051636&table_name=loi
MR 16/05/2003 Ministeriële richtlijn betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003051636&table_name=wet
AR 11/07/2003 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage vétérinaire sous forme d'échantillons peut être effectuée http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003071190&table_name=loi
KB 11/07/2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in de vorm van monsters verstrekt mogen worden http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003071190&table_name=wet
AR 17/10/2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003101736&table_name=loi
KB 17/10/2003 tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003101736&table_name=wet
AR 30/11/2003 portant interdiction de la délivrance de certains médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003113044&table_name=loi
KB 30/11/2003 houdende verbod van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003113044&table_name=wet
AR 19/03/2004 réglementant le traitement de substitution http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004031960&table_name=loi
KB 19/03/2004 tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004031960&table_name=wet
LOI 07/05/2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004050732&table_name=loi
WET 07/05/2004 inzake experimenten op de menselijke persoon http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004050732&table_name=wet
AR 30/06/2004 déterminant des mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004063030&table_name=loi
KB 30/06/2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004063030&table_name=wet
KB 15/07/2004 tot bepaling van de bijdragen te betalen in het kader van een verzoek om advies of toelating voor het uitvoeren van een klinische proef of een experiment http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004071531&table_name=wet
AR 15/07/2004 déterminant les redevances à payer dans le cadre d'une demande d'avis ou d'autorisation pour la conduite d'un essai clinique ou d'une expérimentation http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004071531&table_name=loi
KB 12/10/2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004101235&table_name=wet
AR 12/10/2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004101235&table_name=loi
AM 02/02/2005 relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse et de contrôle des médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005020242&table_name=loi
MB 02/02/2005 tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005020242&table_name=wet
AR 13/02/2005 portant interdiction de l'importation, de la cession et de la délivrance de médicaments contenant de la thalidomide http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005021337&table_name=loi
KB 13/02/2005 houdende verbod op de invoer, het afstaan en het afleveren van thalidomidehoudende geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005021337&table_name=wet
AR 02/03/2005 fixant le montant des redevances et le programme à fixer par le ministre relatifs a l'enregistrement des médicaments homéopathiques http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005030233&table_name=loi
KB 02/03/2005 tot bepaling van het bedrag van de retributies en het door de minister vast te stellen programma met betrekking tot de registratie van homeopathische geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005030233&table_name=wet
AM 18/05/2005 portant exécution de l'article 10bis, § 7, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005051830&table_name=loi
MB 18/05/2005 tot uitvoering van artikel 10bis, § 7, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005051830&table_name=wet
AR 10/08/2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005081097&table_name=loi
KB 10/08/2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005081097&table_name=wet
AR 17/09/2005 portant interdiction de la délivrance de certains médicaments contenant de l'éphédrine http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005091770&table_name=loi
KB 17/09/2005 houdende verbod van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die efedrine bevatten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005091770&table_name=wet
AR 10/06/2006 portant création du point-contact visé à l'article 10, § 5, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006061066&table_name=loi
KB 10/06/2006 tot instelling van het meldpunt bedoeld in artikel 10, § 5, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006061066&table_name=wet
LOI 20/07/2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006072078&table_name=loi
WET 20/07/2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006072078&table_name=wet
AR 23/11/2006 portant exécution de l'article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006112340&table_name=loi
KB 23/11/2006 houdende uitvoering van artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006112340&table_name=wet
KB 14/12/2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik part II http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006121463&table_name=wet
AR 14/12/2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire part II http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006121463&table_name=loi
KB 14/12/2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik part I http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2006121431
AR 14/12/2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire part I http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006121431&table_name=loi
AM 22/02/2007 fixant les délégations de pouvoir au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007022230&table_name=loi
MB 22/02/2007 tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007022230&table_name=wet
AR 25/02/2007 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de Transparence institué auprès de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007022543&table_name=loi
KB 25/02/2007 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007022543&table_name=wet
LOI 06/07/2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007070632&table_name=loi
WET 06/07/2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007070632&table_name=wet
AM 12/07/2007 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service d'un hôpital militaire spécialement équipé pour soigner des personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalis http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007071238&table_name=loi
MB 12/07/2007 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van een militair hospitaal die speciaal is uitgerust om personen met ernstige brandwonden, die er zijn http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007071238&table_name=wet
DEC 13/07/2007 Decreet inzake medisch [en ethisch] verantwoorde sportbeoefening http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007071363&table_name=wet
LOI 21/12/2007 portant des dispositions diverses http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007122138&table_name=loi
WET 21/12/2007 houdende diverse bepalingen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007122138&table_name=wet
AM 31/01/2008 fixant la liste des titres de formation de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008013149&table_name=loi
MB 31/01/2008 tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van apotheker afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008013149&table_name=wet
EU 09/07/2008 Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33248
EU 09/07/2008 REGULATION (EC) No 764/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision No 3052/95/EC http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008R0764
EU 09/07/2008 DECISION No 768/2008/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
LOI 24/07/2008 portant des dispositions diverses http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008072435&table_name=loi
WET 24/07/2008 houdende diverse bepalingen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008072435&table_name=wet
LOI 21/08/2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008082153&table_name=loi
WET 21/08/2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008082153&table_name=wet
AR 28/10/2008 portant fixation de la composition et du fonctionnement de la Commission mixte et portant exécution de l'article 1er, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008102833&table_name=loi
KB 28/10/2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008102833&table_name=wet
AR 17/12/2008 relatif à la surveillance à exercer par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008121731&table_name=loi
KB 17/12/2008 betreffende het toezicht uit te oefenen door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008121731&table_name=wet
LOI 19/12/2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008121944&table_name=loi
WET 19/12/2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008121944&table_name=wet
AR 11/01/2009 nommant les membres de la commission mixte prévue à l'article 1er, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=09-01-27&numac=2008018398
KB 11/01/2009 houdende benoeming van de leden van de gemengde commissie voorzien in artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=09-01-27&numac=2008018398
KB 21/01/2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009012132&table_name=wet
AR 21/01/2009 portant instructions pour les pharmaciens http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009012132&table_name=loi
AR 12/02/2009 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009021248&table_name=loi
KB 12/02/2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009021248&table_name=wet
KB 31/03/2009 tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009033105&table_name=wet
AR 31/03/2009 portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009033105&table_name=loi
AM 10/08/2009 portant exécution de l'article 10bis, § 9, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, en ce qui concerne les trajets de soins pour les patients diabétiques http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009081002&table_name=loi
MB 10/08/2009 uitvoering van artikel 10bis, § 9, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen, wat betreft zorgtrajecten voor diabetespatiënten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009081002&table_name=wet
AR 28/09/2009 relatif au contrôle sur le respect de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications humaines ou à des fins de recherche scientifique http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009092811&table_name=loi
KB 28/09/2009 betreffende het toezicht op de naleving van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de toepassing op de mens of voor het wetenschappelijk onderzoek http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009092811&table_name=wet
AR 28/09/2009 fixant les modalités en matière de notification de réactions indésirables graves et d'incidents indésirables graves relatifs au matériel corporel humain http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009092809&table_name=loi
KB 28/09/2009 tot vaststelling van de bepalingen inzake melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009092809&table_name=wet
AR 28/09/2009 fixant les normes de qualité et de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009092808&table_name=loi
KB 28/09/2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voo http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009092808&table_name=wet
AR 28/09/2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire pour être agréés http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009092806&table_name=loi
KB 28/09/2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009092806&table_name=wet
AM 14/10/2009 fixant le prix du matériel corporel humain http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009101403&table_name=loi
MB 14/10/2009 tot vaststelling van de prijs van menselijk lichaamsmateriaal http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009101403&table_name=wet
AM 14/10/2009 portant désignation du délégué du Ministre tel que visé à l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent rép http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009101404&table_name=loi
MB 14/10/2009 tot aanduiding van de gemachtigde van de Minister bedoeld in het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instelli http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009101404&table_name=wet
LOI 23/12/2009 portant des dispositions diverses en matière de santé publique http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009122303&table_name=loi
WET 23/12/2009 houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009122303&table_name=wet
KB 16/03/2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010031602&table_name=wet
AR 16/03/2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010031602&table_name=loi
AR 02/06/2010 portant exécution de l'article 37, § 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités interv http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010060230&table_name=loi
KB 02/06/2010 tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010060230&table_name=wet
ADM 28/06/2011 schorsing dextropropoxyfeen door beslissing Administrateur-generaal http://www.fagg-afmps.be/nl/news/news_dextropropoxyphene_2011-07.jsp
AR 26/10/2011 portant interdiction de la délivrance de médicaments à usage cutané humain avec une concentration en testostérone supérieure à 2,5 % http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011102612&table_name=loi
KB 26/10/2011 houdende verbod van aflevering van geneesmiddelen voor cutaan menselijk gebruik met een concentratie aan testosteron hoger dan 2,5 % http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2011102612&table_name=wet
AR 07/11/2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation de sang de cordon http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011110718&table_name=loi
KB 07/11/2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren moeten voldoen bij het verkrijgen en bewaren van navelstrengbloed http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2011110718&table_name=wet
ORD 01/03/2012 Convention environnementale relative à l'éxecution de l'obligation de reprise en matière de médicaments périmés ou non utilisés http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012030118&table_name=loi
ORD 01/03/2012 Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de terugnameplicht met betrekking tot vervallen en niet-gebruikte geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012030118&table_name=wet
AR 22/03/2012 modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012032213&table_name=loi
KB 22/03/2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012032213&table_name=wet
EU 16/05/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen... http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:NL:PDF
EU 16/05/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:FR:PDF
DEC 25/05/2012 Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (aangehaald als : het Antidopingdecreet van 25 mei 2012) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012052510&table_name=wet
AR 24/09/2012 établissant les règles relatives à la préparation de médication individuelle http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012092406&table_name=loi
KB 24/09/2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012092406&table_name=wet
EU 15/01/2013 Regulation on the marketing and use of explosives precursors http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0001:0011:EN:PDF
AR 03/04/2013 portant agréation des organes visés à l'article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013040314&table_name=loi
KB 03/04/2013 tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013040314&table_name=wet
LOI 23/05/2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013052321&table_name=loi
WET 23/05/2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013052321&table_name=wet
KB 17/06/2013 betreffende de verpakking, etikettering en aflevering van magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid en tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en verkopen van gifstoffen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&nm=2013018293&table_name=titel
AR 17/06/2013 concernant le conditionnement, l'étiquetage et la délivrance des préparations magistrales et officinales contre la toux et le rhume et modifiant l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances véné http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&nm=2013018293&table_name=titre
AR 26/09/2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013092613&table_name=loi
KB 26/09/2013 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013092613&table_name=wet
PRO 25/10/2013 Protocol FAVV-FAGG protocol FAVV-FAGG
PRO 25/10/2013 Protocol AFSCA-AFMPS Protocol afsca-afmps
AR 26/11/2013 modifiant l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013112601&table_name=loi
KB 26/11/2013 tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013112601&table_name=wet
LOI 01/12/2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013120101&table_name=loi
WET 01/12/2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013120101&table_name=wet
LOI 15/12/2013 en matière de dispositifs médicaux Voir modification(s) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013121518&table_name=loi
WET 15/12/2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen Zie wijziging(en) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013121518&table_name=wet
AR 15/12/2013 fixant la liste des prescriptions médicamenteuses pouvant être rédigées de manière autonome par les sages-femmes dans le cadre du suivi de la grossesse normale, de la pratique des accouchements eutociques et des soins aux nouveau-nés bien portants dans ou http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013121553&table_name=loi
KB 15/12/2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het zieke http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013121553&table_name=wet
AR 07/01/2014 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 désignant les agents et personnes chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de l http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014010710&table_name=loi
KB 07/01/2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie die onder de bevoegdheid http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014010710&table_name=wet
AR 26/03/2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014032631&table_name=loi
KB 26/03/2014 betreffende de uitoefening van de homeopathie http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014032631&table_name=wet
LOI 10/04/2014 portant des dispositions diverses en matière de santé http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014041023&table_name=loi
WET 10/04/2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014041023&table_name=wet
EU 16/04/2014 VERORDENING (EU) Nr. 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2014_536/reg_2014_536_nl.pdf
AR 19/04/2014 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014041923&table_name=loi
KB 19/04/2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014041923&table_name=wet
LOI 05/05/2014 Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et pap http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014050506&table_name=loi
WET 05/05/2014 Wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014050506&table_name=wet
EU 15/05/2014 VERORDENING (EU) Nr. 658/2014 etreffende de aan het Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen voor het uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2014_658/reg_2014_658_nl.pdf
AR 10/06/2014 modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014061006&table_name=loi
KB 10/06/2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014061006&table_name=loi
EU 24/06/2014 REGULATION (EU) No 699/2014 on the design of the common logo to identify persons offering medicinal products for sale at a distance to the public and the technical, electronic and cryptographic requirements for verification of its authenticity http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.184.01.0005.01.ENG
AR 08/07/2014 relatif à la formation continue des pharmaciens d'officines ouvertes au public http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014070812&table_name=loi
KB 08/07/2014 betreffende de permanente vorming van de apothekers van de voor het publiek opengestelde officina's http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014070812&table_name=wet
AR 17/07/2014 modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins, l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 s http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014071702&table_name=loi
KB 17/07/2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen, het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedo http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014071702&table_name=wet
AR 13/12/2014 relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2014 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014121305&table_name=loi
KB 13/12/2014 betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2014 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014121305&table_name=wet
AR 13/12/2014 octroyant un subside au " Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique " pour l'année 2015 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014121306&table_name=loi
KB 13/12/2014 tot toekenning van een toelage voor het jaar 2015 aan het "Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014121306&table_name=wet
AR 31/01/2015 modifiant l'arrêté royal du 23 novembre 2006 portant exécution de l'article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015013101&table_name=loi
KB 31/01/2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2006 houdende uitvoering van artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015013101&table_name=wet
AR 03/02/2015 portant exécution de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015020301&table_name=loi
KB 03/02/2015 houdende uitvoering van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015020301&table_name=wet
AR 03/04/2015 portant agréation des organes visés à l'article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015040322&table_name=loi
KB 03/04/2015 tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015040322&table_name=wet
LOI 10/05/2015 coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015051006&table_name=loi
WET 10/05/2015 gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015051006&table_name=wet
AR 11/06/2015 réglementant les produits contenant un ou plusieurs tétrahydrocannabinols http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015061113&table_name=loi
KB 11/06/2015 tot het reglementeren van producten die één of meer tetrahydrocannabinolen bevatten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015061113&table_name=wet
CIR 15/06/2015 omzendbrief FAVV in verband met in de voedselketen brengen van duiven omzendbrief favv duiven
AR 27/04/2016 portant agrément des promoteurs pour les expérimentations non commerciales en vertu de l'article 31, § 1er, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016042724&table_name=loi
KB 27/04/2016 tot erkenning van de opdrachtgevers voor niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016042724&table_name=wet
AR 22/06/2016 approuvant le Formulaire thérapeutique magistral, troisième édition http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016062214&table_name=loi
KB 22/06/2016 houdende goedkeuring van het Therapeutisch Magistraal Formularium, derde uitgave http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016062214&table_name=wet
AR 21/07/2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016072106&table_name=loi
KB 21/07/2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016072106&table_name=wet
WET 18/12/2016 houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid  
AR 27/03/2017 portant exécution de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine : dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017032704&table_name=loi
KB 27/03/2017 houdende uitvoering van artikel 20/1 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong: bepalingen inzake de zelfvoorziening van plasmaderivaten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017032704&table_name=wet
AR 23/04/2017 portant interdiction de la délivrance de préparations magistrales à usage cutané humain avec une concentration en testostérone supérieure à 2,5 % http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017042308&table_name=loi
KB 23/04/2017 houdende verbod van aflevering van magistrale bereidingen voor cutaan menselijk gebruik met een concentratie aan testosteron hoger dan 2,5 % http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017042308&table_name=wet
LOI 07/05/2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017050704&table_name=loi
WET 07/05/2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017050704&table_name=wet
AR 14/06/2017 portant execution du Sunshine Act http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017061408&table_name=loi
KB 14/06/2017 tot uitvoering van de Sunshine Act http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017061408&table_name=wet
AR 13/07/2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017071308&table_name=loi
KB 13/07/2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017071308&table_name=wet