www.pharlaw.be
(GECONSOLIDEERDE) FARMACEUTISCHE WETGEVING
LEGISLATION PHARMACEUTIQUE (CONSOLIDEE)

CTRL-F = zoeken
update = 1.12.2016

EU

/ /

VWEU = verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen: EG-verdrag)

http://www.europa-nu.nl/id/viafonsjrvyd/verdrag_betreffende_de_werking_van_de

EU

/ /

GLP

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000158.jsp&mid=WC0b0

EU

/ /

GCP

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000072.jsp&mid=WC0b0

EU

/ /

PhV

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000345.jsp

EU

/ /

GMP GDP

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000154.jsp

EU

/ /

PhV vet

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-9/index_en.htm

EU

/ /

MedDev

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/medical-devices/index_en.

EU

/ /

EU regulation 1223/2009 cosmetics

http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp/index_en.htm

CIC

17/11/1808

code d'instruction criminelle

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1808111730&table_name=loi

WSV

17/11/1808

wetboek van strafvordering

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1808111730&table_name=wet

WET

08/06/1867

code pénal

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1867060801&table_name=loi

WET

08/06/1867

strafwetboek

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet

AR

31/05/1885

approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1885053130&table_name=loi

KB

31/05/1885

houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1885053130&table_name=wet

LOI

31/03/1898

sur les unions professionnelles

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1898033101&table_name=loi

WET

31/03/1898

op de beroepsverenigingen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1898033101&table_name=wet

WET

24/02/1921

betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsstoffen of antiseptica

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1921022401&table_name=wet

LOI

24/02/1921

concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1921022401&table_name=loi

KB

31/12/1930

houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1930123130&table_name=wet

AR

31/12/1930

réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à  la réduction des risques et à  l'avis thérapeutique

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1930123130&table_name=loi

ADR

06/02/1946

Arrêté du Régent portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1946020630&table_name=loi

RB

06/02/1946

houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1946020630&table_name=wet

RB

06/02/1946

lijsten gevoegd bij het RB 6.2.1946 - listes annexé à l'A du Régent du 6.2.1946

lijsten RB 1946 - listes AdR 1946

AR

06/06/1960

relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1960060630&table_name=loi

KB

06/06/1960

betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1960060630&table_name=wet

WET

25/03/1964

op de geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1964032530&table_name=wet

LOI

25/03/1964

sur les médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1964032530&table_name=loi

AR

23/10/1964

portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1964102301&table_name=loi

KB

23/10/1964

tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1964102301&table_name=wet

AR

24/12/1964

fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1964122431&table_name=loi

KB

24/12/1964

tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1964122431&table_name=wet

AR

18/01/1965

portant réglementation générale en matière de frais de parcours

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1965011831&table_name=loi

KB

18/01/1965

houdende algemene regeling inzake reiskosten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1965011831&table_name=wet

AR

25/01/1966

relatif au mode et aux conditions de la prise d'échantillons de médicaments ainsi que de certaines autres substances

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1966012530&table_name=loi

KB

25/01/1966

betreffende de wijze waarop en de voorwaarden waaronder monsters van geneesmiddelen en van sommige andere stoffen worden genomen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1966012530&table_name=wet

AR

22/09/1966

relatif aux conditions et modalités de reconnaissance des laboratoires d'analyse et de contrôle des médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1966092230&table_name=loi

KB

22/09/1966

betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1966092230&table_name=wet

AR

10/11/1967

n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1967111008&table_name=loi

KB

10/11/1967

nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967111008&table_name=wet

KB

15/03/1968

houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1968031530&table_name=wet

AR

15/03/1968

portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1968031530&table_name=loi

AR

03/07/1969

relatif à l'enregistrement des médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1969070301&table_name=loi

KB

03/07/1969

betreffende de registratie van geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1969070301&table_name=wet

KB

12/04/1974

betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1974041230&table_name=wet

AR

12/04/1974

relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bèta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1974041230&table_name=loi

AR

25/09/1974

concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1974092530&table_name=loi

KB

25/09/1974

betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1974092530&table_name=wet

AR

30/03/1976

imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1976033031&table_name=loi

KB

30/03/1976

tot oplegging van een bijdrage bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen te financieren

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1976033031&table_name=wet

AR

07/10/1976

relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1976100730&table_name=loi

KB

07/10/1976

betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1976100730&table_name=wet

LOI

24/01/1977

relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1977012431&table_name=loi

WET

24/01/1977

betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1977012431&table_name=wet

AR

19/10/1978

réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1978101930&table_name=loi

KB

19/10/1978

houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1978101930&table_name=wet

LOI

21/06/1983

relative aux aliments médicamenteux pour animaux

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1983062135&table_name=loi

WET

21/06/1983

betreffende gemedicineerde diervoeders

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1983062135&table_name=wet

AR

09/07/1984

relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1984070936&table_name=loi

KB

09/07/1984

betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1984070936&table_name=wet

AM

03/09/1984

fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique et d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de biologie clinique

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1984090333&table_name=loi

MB

03/09/1984

tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de erkenning van apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren en de erkenning van stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit klinische bio

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1984090333&table_name=wet

LOI

15/07/1985

relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, [à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production] chez les animaux

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1985071536&table_name=loi

WET

15/07/1985

betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, [anti-hormonale, beta-adrenergische of produktie-stimulerende werking

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1985071536&table_name=wet

WET

13/06/1986

betreffende het wegnemen en transplanteren van organen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1986061337&table_name=wet

LOI

13/06/1986

sur le prélèvement et la transplantation d'organes

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1986061337&table_name=loi

LOI

14/08/1986

relative à la protection et au bien-être des animaux

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1986081434&table_name=loi

WET

14/08/1986

betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1986081434&table_name=wet

AM

26/06/1987

soumettant à prescription médicale la délivrance de certains médicaments à usage humain

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1987062635&table_name=loi

MB

26/06/1987

waardoor de aflevering van bepaalde geneesmiddelen voor humaan gebruik aan een medisch voorschrift onderworpen wordt

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1987062635&table_name=wet

AR

14/08/1987

relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1987081439&table_name=loi

KB

14/08/1987

tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1987081439&table_name=wet

AM

10/12/1987

approuvant la liste des médicaments qui doivent se trouver en tout temps et en quantités requises dans les officines ouvertes au public et dans les officines des établissements de soins sous forme vrac et/ou sous forme pharmaceutique dont ils constituent

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1987121042&table_name=loi

MB

10/12/1987

houdende goedkeuring van de lijst van geneesmiddelen die steeds, in vereiste hoeveelheden in bulk en/of onder farmaceutische vorm, waarvan zij het enig werkzaam bestanddeel uitmaken, moeten voorhanden zijn in de officina's, opengesteld voor het publiek, e

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1987121042&table_name=wet

AR

26/04/1989

soumettant à prescription médicale la délivrance des médicaments contenant des benzodiazépines

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1989042632&table_name=loi

KB

26/04/1989

dat de aflevering van de geneesmiddelen die benzodiazepines bevatten aan een geneeskundig voorschrift onderwerpt

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1989042632&table_name=wet

AM

23/05/1990

soumettant à prescription médicale la délivrance de certains médicaments contenant du tryptophane

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1990052337&table_name=loi

MB

23/05/1990

waardoor de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die tryptofaan bevatten, aan een medisch voorschrift onderworpen wordt

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1990052337&table_name=wet

AR

01/02/1991

relatif à l'exercice de la profession de sage-femme

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991020135&table_name=loi

KB

01/02/1991

betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991020135&table_name=wet

AR

18/02/1991

relatif à l'inspection pharmaceutique au sein des Forces armées

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991021844&table_name=loi

KB

18/02/1991

betreffende de farmaceutische inspectie bij de Krijgsmacht

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991021844&table_name=wet

AR

04/03/1991

fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991030433&table_name=loi

KB

04/03/1991

houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991030433&table_name=wet

DEC

27/03/1991

Decreet inzake medische verantwoorde sportbeoefening

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991032735&table_name=wet

AR

07/05/1991

fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991050738&table_name=loi

KB

07/05/1991

tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991050738&table_name=wet

AR

21/05/1991

réglementant la délivrance et la prestation de médicaments contenant une phénothiazine antihistaminique

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991052145&table_name=loi

KB

21/05/1991

waarbij de aflevering en het verpakken van geneesmiddelen, die een antihistaminicum van het phenothiazine type bevatten gereglementeerd wordt

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991052145&table_name=wet

LOI

28/08/1991

sur l'exercice de la médecine vétérinaire

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991082837&table_name=loi

WET

28/08/1991

op de uitoefening van de diergeneeskunde

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991082837&table_name=wet

AR

03/03/1992

concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1992030336&table_name=loi

KB

03/03/1992

betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992030336&table_name=wet

CIR

04/03/1992

Circulaire ministérielle concernant l'organisation des services de garde pharmaceutique prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'Art de guérir, de l'Art infirmier, des professions paramédicales et aux comm

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1992030433&table_name=loi

CIR

04/03/1992

Ministeriële circulaire betreffende de organisatie van de farmaceutische wachtdiensten voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen e

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992030433&table_name=wet

LOI

25/06/1992

portant assentiment à la Convention sur les substances psychotropes et des Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1992062537&table_name=loi

WET

25/06/1992

houdende instemming met het Verdrag inzake psychotrope stoffen en van de Bijlagen, opgemaakt te Wenen op 21 februari 1971

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992062537&table_name=wet

AR

11/01/1993

fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1993011140&table_name=loi

KB

11/01/1993

tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1993011140&table_name=wet

AR

20/07/1993

fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&nm=1993072050&table_name=titre

KB

20/07/1993

tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&nm=1993072050&table_name=titel

AR

26/10/1993

fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1993102631&table_name=loi

KB

26/10/1993

houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1993102631&table_name=wet

LOI

11/04/1994

Loi relative à la publicité de l'administration

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994041151&table_name=loi

WET

11/04/1994

Wet betreffende de openbaarheid van bestuur

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994041151&table_name=wet

LOI

05/07/1994

relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994070545&table_name=loi

WET

05/07/1994

betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994070545&table_name=wet

AR

14/07/1994

portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994071437&table_name=loi

KB

14/07/1994

houdende coördinatie van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994071437&table_name=wet

WET

14/07/1994

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 deel I

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1994071438

LOI

14/07/1994

Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994071438&table_name=loi

CIR

05/10/1994

concernant l'organisation des services de garde prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994100535&table_name=loi

CIR

05/10/1994

betreffende de organisatie van de wachtdiensten voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994100535&table_name=wet

CIR

30/11/1994

Directives relatives à la constitution du dossier d'enregistrement des médicaments à base de plantes

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994113052&table_name=loi

CIR

30/11/1994

Richtlijnen betreffende de samenstelling van het registratiedossier van geneesmiddelen op basis van planten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994113052&table_name=wet

AR

14/02/1995

fixant la liste des produits interdits améliorant les prestations chez les pigeons

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995021433&table_name=loi

KB

14/02/1995

tot vaststelling van de lijst van verboden prestatieverbeterende stoffen bij duiven

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995021433&table_name=wet

AR

27/02/1995

abrogeant l'arrêté royal du 17 avril 1964 réglementant les ristournes accordées sur le prix des spécialités pharmaceutiques

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995022732&table_name=loi

KB

27/02/1995

tot opheffing van het koninklijk besluit van 17 april 1964 houdende reglementering van de ristorno's toegestaan op de prijs van farmaceutische specialiteiten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995022732&table_name=wet

AR

07/04/1995

relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995040761&table_name=loi

KB

07/04/1995

betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995040761&table_name=wet

AGF

03/05/1995

portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs (TRADUCTION).

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995050335&table_name=loi

BVR

03/05/1995

houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995050335&table_name=wet

KB

29/11/1995

Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen bestemd voor voedselproducerende dieren en die bepaalde farmacologisch werkzame substanties bevatten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995112938&table_name=wet

AR

29/11/1995

portant interdiction de la délivrance de médicaments destinés aux animaux producteurs d'aliments et contenant certaines substances pharmacologiquement actives

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995112938&table_name=loi

AR

04/04/1996

relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1996040445&table_name=loi

KB

04/04/1996

betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996040445&table_name=wet

AR

05/02/1997

relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'assistant pharmaceutico-technique et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un pharmacien

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997020545&table_name=loi

KB

05/02/1997

betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden belast

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997020545&table_name=wet

AR

19/06/1997

rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997061934&table_name=loi

KB

19/06/1997

waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en diensten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997061934&table_name=wet

AM

14/07/1997

approuvant les nouveaux tarifs d'analyse et de contrôle des médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997071446&table_name=loi

MB

14/07/1997

tot goedkeuring van de nieuwe tarieven voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997071446&table_name=wet

AR

15/07/1997

relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997071537&table_name=loi

KB

15/07/1997

betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997071537&table_name=wet

AR

29/08/1997

relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997082944&table_name=loi

KB

29/08/1997

betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997082944&table_name=wet

AR

19/12/1997

relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997121964&table_name=loi

KB

19/12/1997

betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997121964&table_name=wet

AR

07/01/1998

relatif à l'assistance médicale à bord des navires

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998010771&table_name=loi

KB

07/01/1998

betreffende de medische hulpverlening aan boord van schepen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998010771&table_name=wet

KB

22/01/1998

tot houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998012251&table_name=wet

AR

22/01/1998

réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998012251&table_name=loi

LOI

22/02/1998

portant des dispositions sociales

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998022243&table_name=loi

WET

22/02/1998

houdende sociale bepalingen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998022243&table_name=wet

AM

18/12/1998

portant composition et fonctionnement de la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998121882&table_name=loi

MB

18/12/1998

houdende samenstelling en werking van de Erkenningscommissie voor Ziekenhuisapothekers

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998121882&table_name=wet

AR

18/03/1999

relatif aux dispositifs médicaux

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999031834&table_name=loi

KB

18/03/1999

betreffende de medische hulpmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999031834&table_name=wet

LOI

29/04/1999

relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999042968&table_name=loi

WET

29/04/1999

betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999042968&table_name=wet

AR

18/06/1999

instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999061834&table_name=loi

KB

18/06/1999

houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999061834&table_name=wet

KB

01/03/2000

houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000030143&table_name=wet

AR

01/03/2000

instaurant des rétributions pour financer les missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000030143&table_name=loi

KB

10/04/2000

houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000041038&table_name=wet

AR

10/04/2000

portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000041038&table_name=loi

AR

07/05/2000

déterminant les conditions pour la délivrance de la spécialité pharmaceutique Mifegyne

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000050731&table_name=loi

KB

07/05/2000

tot bepaling van de voorwaarden voor de aflevering van de farmaceutische specialiteit Mifegyne

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000050731&table_name=wet

KB

23/05/2000

houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000052335&table_name=wet

AR

23/05/2000

portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000052335&table_name=loi

AR

05/06/2000

portant exécution de l'article 4, § 2, 6° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000060530&table_name=loi

KB

05/06/2000

tot uitvoering van artikel 4, § 2, 6° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000060530&table_name=wet

AM

18/07/2000

soumettant la délivrance de médicaments à base de lithium à prescription médicale

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000071836&table_name=loi

MB

18/07/2000

waarbij de aflevering van geneesmiddelen op basis van lithium aan een medisch voorschrift wordt onderworpen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000071836&table_name=wet

LOI

12/08/2000

portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000081262&table_name=loi

WET

12/08/2000

houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000081262&table_name=wet

AR

12/08/2000

soumettant à la prescription médicale la délivrance des médicaments à usage humain oral qui contiennent certaines associations d'analgésiques

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000081248&table_name=loi

KB

12/08/2000

waarbij de aflevering van geneesmiddelen voor humaan oraal gebruik die bepaalde associaties van analgetica bevatten, onderworpen wordt aan een medisch voorschrift

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000081248&table_name=wet

AR

20/12/2000

portant interdiction de la délivrance des médicaments contenant du bromoforme

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000122042&table_name=loi

KB

20/12/2000

houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die bromoform bevatten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000122042&table_name=wet

AR

20/12/2000

portant interdiction de la délivrance des médicaments dont la dose unitaire en flunitrazepam est supérieure à 1 mg

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000122043&table_name=loi

KB

20/12/2000

houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000122043&table_name=wet

AR

19/04/2001

relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001041945&table_name=loi

KB

19/04/2001

betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001041945&table_name=wet

AM

02/07/2001

soumettant la délivrance de certains médicaments à prescription médicale.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001070231&table_name=loi

MB

02/07/2001

waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen aan een medisch voorschrift wordt onderworpen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001070231&table_name=wet

AR

04/07/2001

déterminant les conditions pour la délivrance des médicaments contenant un ou des tétrahydrocannabinol(s).

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001070436&table_name=loi

KB

04/07/2001

tot bepaling van de voorwaarden voor het afleveren van geneesmiddelen die één of meer tetrahydrocannabinolen bevatten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001070436&table_name=wet

AR

11/07/2001

portant interdiction de la délivrance des médicaments contenant de la fenfluramine et/ou de la dexfenfluramine

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001071136&table_name=loi

KB

11/07/2001

houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001071136&table_name=wet

KB

14/11/2001

relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001111446&table_name=loi

KB

14/11/2001

betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001111446&table_name=wet

KB

21/12/2001

tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001122138&table_name=wet

AR

21/12/2001

fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001122138&table_name=loi

AR

23/01/2002

portant exécution de l'article 17 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002012337&table_name=loi

KB

23/01/2002

houdende uitvoering van artikel 17 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002012337&table_name=wet

AM

16/05/2002

soumettant la délivrance de certains médicaments contenant du rétinol à prescription médicale

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002051634&table_name=loi

MB

16/05/2002

waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die retinol bevatten aan een medisch voorschrift wordt onderworpen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002051634&table_name=wet

LOI

28/05/2002

relative à l'euthanasie

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002052837&table_name=loi

WET

28/05/2002

betreffende de euthanasie

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002052837&table_name=wet

LOI

22/08/2002

relative aux droits du patient

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002082245&table_name=loi

WET

22/08/2002

betreffende de rechten van de patiënt

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002082245&table_name=wet

AR

19/12/2002

désignant les agents et personnes chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002121946&table_name=loi

KB

19/12/2002

tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie die onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselk

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002121946&table_name=wet

AR

02/04/2003

fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003040239&table_name=loi

KB

02/04/2003

houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003040239&table_name=wet

DM

16/05/2003

Directive ministérielle relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au detail de drogues illicites

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003051636&table_name=loi

MR

16/05/2003

Ministeriële richtlijn betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003051636&table_name=wet

AR

11/07/2003

fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage vétérinaire sous forme d'échantillons peut être effectuée

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003071190&table_name=loi

KB

11/07/2003

tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in de vorm van monsters verstrekt mogen worden

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003071190&table_name=wet

AR

17/10/2003

portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003101736&table_name=loi

KB

17/10/2003

tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003101736&table_name=wet

AR

30/11/2003

portant interdiction de la délivrance de certains médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003113044&table_name=loi

KB

30/11/2003

houdende verbod van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003113044&table_name=wet

AR

19/03/2004

réglementant le traitement de substitution

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004031960&table_name=loi

KB

19/03/2004

tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004031960&table_name=wet

LOI

07/05/2004

relative aux expérimentations sur la personne humaine

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004050732&table_name=loi

WET

07/05/2004

inzake experimenten op de menselijke persoon

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004050732&table_name=wet

AR

30/06/2004

déterminant des mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004063030&table_name=loi

KB

30/06/2004

tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004063030&table_name=wet

KB

15/07/2004

tot bepaling van de bijdragen te betalen in het kader van een verzoek om advies of toelating voor het uitvoeren van een klinische proef of een experiment

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004071531&table_name=wet

AR

15/07/2004

déterminant les redevances à payer dans le cadre d'une demande d'avis ou d'autorisation pour la conduite d'un essai clinique ou d'une expérimentation

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004071531&table_name=loi

KB

12/10/2004

tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004101235&table_name=wet

AR

12/10/2004

fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004101235&table_name=loi

AM

02/02/2005

relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse et de contrôle des médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005020242&table_name=loi

MB

02/02/2005

tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005020242&table_name=wet

AR

13/02/2005

portant interdiction de l'importation, de la cession et de la délivrance de médicaments contenant de la thalidomide

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005021337&table_name=loi

KB

13/02/2005

houdende verbod op de invoer, het afstaan en het afleveren van thalidomidehoudende geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005021337&table_name=wet

AR

02/03/2005

fixant le montant des redevances et le programme à fixer par le ministre relatifs a l'enregistrement des médicaments homéopathiques

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005030233&table_name=loi

KB

02/03/2005

tot bepaling van het bedrag van de retributies en het door de minister vast te stellen programma met betrekking tot de registratie van homeopathische geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005030233&table_name=wet

AM

18/05/2005

portant exécution de l'article 10bis, § 7, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005051830&table_name=loi

MB

18/05/2005

tot uitvoering van artikel 10bis, § 7, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005051830&table_name=wet

AR

10/08/2005

fixant des modalités de la prescription à usage humain

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005081097&table_name=loi

KB

10/08/2005

houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005081097&table_name=wet

AR

17/09/2005

portant interdiction de la délivrance de certains médicaments contenant de l'éphédrine

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005091770&table_name=loi

KB

17/09/2005

houdende verbod van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die efedrine bevatten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005091770&table_name=wet

AR

10/06/2006

portant création du point-contact visé à l'article 10, § 5, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006061066&table_name=loi

KB

10/06/2006

tot instelling van het meldpunt bedoeld in artikel 10, § 5, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006061066&table_name=wet

LOI

20/07/2006

relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006072078&table_name=loi

WET

20/07/2006

betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006072078&table_name=wet

AR

23/11/2006

portant exécution de l'article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006112340&table_name=loi

KB

23/11/2006

houdende uitvoering van artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006112340&table_name=wet

KB

14/12/2006

betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik part II

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006121463&table_name=wet

AR

14/12/2006

relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire part II

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006121463&table_name=loi

KB

14/12/2006

betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik part I

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2006121431

AR

14/12/2006

relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire part I

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006121431&table_name=loi

AM

22/02/2007

fixant les délégations de pouvoir au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007022230&table_name=loi

MB

22/02/2007

tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007022230&table_name=wet

AR

25/02/2007

relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de Transparence institué auprès de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007022543&table_name=loi

KB

25/02/2007

betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007022543&table_name=wet

LOI

06/07/2007

relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007070632&table_name=loi

WET

06/07/2007

betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007070632&table_name=wet

AM

12/07/2007

fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service d'un hôpital militaire spécialement équipé pour soigner des personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalis

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007071238&table_name=loi

MB

12/07/2007

tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van een militair hospitaal die speciaal is uitgerust om personen met ernstige brandwonden, die er zijn

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007071238&table_name=wet

DEC

13/07/2007

Decreet inzake medisch [en ethisch] verantwoorde sportbeoefening

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007071363&table_name=wet

LOI

21/12/2007

portant des dispositions diverses

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007122138&table_name=loi

WET

21/12/2007

houdende diverse bepalingen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007122138&table_name=wet

AM

31/01/2008

fixant la liste des titres de formation de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008013149&table_name=loi

MB

31/01/2008

tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van apotheker afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008013149&table_name=wet

EU

09/07/2008

Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33248

EU

09/07/2008

REGULATION (EC) No 764/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision No 3052/95/EC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008R0764

EU

09/07/2008

DECISION No 768/2008/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008D0768

LOI

24/07/2008

portant des dispositions diverses

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008072435&table_name=loi

WET

24/07/2008

houdende diverse bepalingen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008072435&table_name=wet

LOI

21/08/2008

relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008082153&table_name=loi

WET

21/08/2008

houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008082153&table_name=wet

AR

28/10/2008

portant fixation de la composition et du fonctionnement de la Commission mixte et portant exécution de l'article 1er, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008102833&table_name=loi

KB

28/10/2008

tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008102833&table_name=wet

AR

17/12/2008

relatif à la surveillance à exercer par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008121731&table_name=loi

KB

17/12/2008

betreffende het toezicht uit te oefenen door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008121731&table_name=wet

LOI

19/12/2008

relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008121944&table_name=loi

WET

19/12/2008

inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008121944&table_name=wet

AR

11/01/2009

nommant les membres de la commission mixte prévue à l'article 1er, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=09-01-27&numac=2008018398

KB

11/01/2009

houdende benoeming van de leden van de gemengde commissie voorzien in artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=09-01-27&numac=2008018398

KB

21/01/2009

houdende onderrichtingen voor de apothekers

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009012132&table_name=wet

AR

21/01/2009

portant instructions pour les pharmaciens

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009012132&table_name=loi

AR

12/02/2009

relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009021248&table_name=loi

KB

12/02/2009

betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009021248&table_name=wet

KB

31/03/2009

tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009033105&table_name=wet

AR

31/03/2009

portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009033105&table_name=loi

AM

10/08/2009

portant exécution de l'article 10bis, § 9, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, en ce qui concerne les trajets de soins pour les patients diabétiques

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009081002&table_name=loi

MB

10/08/2009

uitvoering van artikel 10bis, § 9, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen, wat betreft zorgtrajecten voor diabetespatiënten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009081002&table_name=wet

AR

28/09/2009

relatif au contrôle sur le respect de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications humaines ou à des fins de recherche scientifique

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009092811&table_name=loi

KB

28/09/2009

betreffende het toezicht op de naleving van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de toepassing op de mens of voor het wetenschappelijk onderzoek

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009092811&table_name=wet

AR

28/09/2009

fixant les modalités en matière de notification de réactions indésirables graves et d'incidents indésirables graves relatifs au matériel corporel humain

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009092809&table_name=loi

KB

28/09/2009

tot vaststelling van de bepalingen inzake melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009092809&table_name=wet

AR

28/09/2009

fixant les normes de qualité et de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009092808&table_name=loi

KB

28/09/2009

tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voo

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009092808&table_name=wet

AR

28/09/2009

fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire pour être agréés

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009092806&table_name=loi

KB

28/09/2009

tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009092806&table_name=wet

AM

14/10/2009

fixant le prix du matériel corporel humain

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009101403&table_name=loi

MB

14/10/2009

tot vaststelling van de prijs van menselijk lichaamsmateriaal

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009101403&table_name=wet

AM

14/10/2009

portant désignation du délégué du Ministre tel que visé à l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent rép

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009101404&table_name=loi

MB

14/10/2009

tot aanduiding van de gemachtigde van de Minister bedoeld in het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instelli

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009101404&table_name=wet

LOI

23/12/2009

portant des dispositions diverses en matière de santé publique

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009122303&table_name=loi

WET

23/12/2009

houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009122303&table_name=wet

KB

16/03/2010

tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010031602&table_name=wet

AR

16/03/2010

visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010031602&table_name=loi

AR

02/06/2010

portant exécution de l'article 37, § 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités interv

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010060230&table_name=loi

KB

02/06/2010

tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010060230&table_name=wet

ADM

28/06/2011

schorsing dextropropoxyfeen door beslissing Administrateur-generaal

http://www.fagg-afmps.be/nl/news/news_dextropropoxyphene_2011-07.jsp

AR

26/10/2011

portant interdiction de la délivrance de médicaments à usage cutané humain avec une concentration en testostérone supérieure à 2,5 %

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011102612&table_name=loi

KB

26/10/2011

houdende verbod van aflevering van geneesmiddelen voor cutaan menselijk gebruik met een concentratie aan testosteron hoger dan 2,5 %

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2011102612&table_name=wet

AR

07/11/2011

fixant les conditions auxquelles les banques de matériel corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation de sang de cordon

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011110718&table_name=loi

KB

07/11/2011

tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren moeten voldoen bij het verkrijgen en bewaren van navelstrengbloed

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2011110718&table_name=wet

ORD

01/03/2012

Convention environnementale relative à l'éxecution de l'obligation de reprise en matière de médicaments périmés ou non utilisés

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012030118&table_name=loi

ORD

01/03/2012

Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de terugnameplicht met betrekking tot vervallen en niet-gebruikte geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012030118&table_name=wet

AR

22/03/2012

modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012032213&table_name=loi

KB

22/03/2012

tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012032213&table_name=wet

EU

16/05/2012

tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen...

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:NL:PDF

EU

16/05/2012

établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:FR:PDF

DEC

25/05/2012

Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (aangehaald als : het Antidopingdecreet van 25 mei 2012)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012052510&table_name=wet

AR

24/09/2012

établissant les règles relatives à la préparation de médication individuelle

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012092406&table_name=loi

KB

24/09/2012

tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012092406&table_name=wet

EU

15/01/2013

Regulation on the marketing and use of explosives precursors

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0001:0011:EN:PDF

AR

03/04/2013

portant agréation des organes visés à l'article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013040314&table_name=loi

KB

03/04/2013

tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013040314&table_name=wet

LOI

23/05/2013

réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013052321&table_name=loi

WET

23/05/2013

tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013052321&table_name=wet

KB

17/06/2013

betreffende de verpakking, etikettering en aflevering van magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid en tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en verkopen van gifstoffen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&nm=2013018293&table_name=titel

AR

17/06/2013

concernant le conditionnement, l'étiquetage et la délivrance des préparations magistrales et officinales contre la toux et le rhume et modifiant l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances véné

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&nm=2013018293&table_name=titre

AR

26/09/2013

relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013092613&table_name=loi

KB

26/09/2013

betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013092613&table_name=wet

PRO

25/10/2013

Protocol FAVV-FAGG

protocol FAVV-FAGG

PRO

25/10/2013

Protocol AFSCA-AFMPS

Protocol afsca-afmps

AR

26/11/2013

modifiant l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013112601&table_name=loi

KB

26/11/2013

tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013112601&table_name=wet

LOI

01/12/2013

portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013120101&table_name=loi

WET

01/12/2013

tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013120101&table_name=wet

LOI

15/12/2013

en matière de dispositifs médicaux Voir modification(s)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013121518&table_name=loi

WET

15/12/2013

met betrekking tot medische hulpmiddelen Zie wijziging(en)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013121518&table_name=wet

AR

15/12/2013

fixant la liste des prescriptions médicamenteuses pouvant être rédigées de manière autonome par les sages-femmes dans le cadre du suivi de la grossesse normale, de la pratique des accouchements eutociques et des soins aux nouveau-nés bien portants dans ou

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013121553&table_name=loi

KB

15/12/2013

bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het zieke

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013121553&table_name=wet

AR

07/01/2014

modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 désignant les agents et personnes chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de l

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014010710&table_name=loi

KB

07/01/2014

tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie die onder de bevoegdheid

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014010710&table_name=wet

AR

26/03/2014

relatif à l'exercice de l'homéopathie

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014032631&table_name=loi

KB

26/03/2014

betreffende de uitoefening van de homeopathie

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014032631&table_name=wet

LOI

10/04/2014

portant des dispositions diverses en matière de santé

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014041023&table_name=loi

WET

10/04/2014

houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014041023&table_name=wet

EU

16/04/2014

VERORDENING (EU) Nr. 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2014_536/reg_2014_536_nl.pdf

AR

19/04/2014

modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014041923&table_name=loi

KB

19/04/2014

tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014041923&table_name=wet

LOI

05/05/2014

Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et pap

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014050506&table_name=loi

WET

05/05/2014

Wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014050506&table_name=wet

EU

15/05/2014

VERORDENING (EU) Nr. 658/2014 etreffende de aan het Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen voor het uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2014_658/reg_2014_658_nl.pdf

AR

10/06/2014

modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014061006&table_name=loi

KB

10/06/2014

tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014061006&table_name=loi

EU

24/06/2014

REGULATION (EU) No 699/2014 on the design of the common logo to identify persons offering medicinal products for sale at a distance to the public and the technical, electronic and cryptographic requirements for verification of its authenticity

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.184.01.0005.01.ENG

AR

08/07/2014

relatif à la formation continue des pharmaciens d'officines ouvertes au public

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014070812&table_name=loi

KB

08/07/2014

betreffende de permanente vorming van de apothekers van de voor het publiek opengestelde officina's

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014070812&table_name=wet

AR

17/07/2014

modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins, l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 s

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014071702&table_name=loi

KB

17/07/2014

tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen, het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedo

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014071702&table_name=wet

AR

13/12/2014

relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2014

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014121305&table_name=loi

KB

13/12/2014

betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2014

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014121305&table_name=wet

AR

13/12/2014

octroyant un subside au " Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique " pour l'année 2015

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014121306&table_name=loi

KB

13/12/2014

tot toekenning van een toelage voor het jaar 2015 aan het "Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014121306&table_name=wet

AR

31/01/2015

modifiant l'arrêté royal du 23 novembre 2006 portant exécution de l'article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015013101&table_name=loi

KB

31/01/2015

tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2006 houdende uitvoering van artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015013101&table_name=wet

AR

03/02/2015

portant exécution de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015020301&table_name=loi

KB

03/02/2015

houdende uitvoering van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015020301&table_name=wet

AR

03/04/2015

portant agréation des organes visés à l'article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015040322&table_name=loi

KB

03/04/2015

tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015040322&table_name=wet

LOI

10/05/2015

coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015051006&table_name=loi

WET

10/05/2015

gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015051006&table_name=wet

AR

11/06/2015

réglementant les produits contenant un ou plusieurs tétrahydrocannabinols

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015061113&table_name=loi

KB

11/06/2015

tot het reglementeren van producten die één of meer tetrahydrocannabinolen bevatten

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015061113&table_name=wet

CIR

15/06/2015

omzendbrief FAVV in verband met in de voedselketen brengen van duiven

omzendbrief favv duiven

AR

27/04/2016

portant agrément des promoteurs pour les expérimentations non commerciales en vertu de l'article 31, § 1er, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016042724&table_name=loi

KB

27/04/2016

tot erkenning van de opdrachtgevers voor niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016042724&table_name=wet

AR

22/06/2016

approuvant le Formulaire thérapeutique magistral, troisième édition

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016062214&table_name=loi

KB

22/06/2016

houdende goedkeuring van het Therapeutisch Magistraal Formularium, derde uitgave

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016062214&table_name=wet

AR

21/07/2016

relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016072106&table_name=loi

KB

21/07/2016

betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016072106&table_name=wet